Témakör

Település

Program

Étterem

A mezőföld tematikus felfedezése

Nap Háza & Hold Udvara

Daruszentmiklós

Daruszentmiklós

Földrajzi elhelyezkedés
é.sz. 46° 51′ 22″ k.h. 18° 50′ 48″
-Előszállás 3,5 km
– Baracs 6,2 km
– Nagykarácsony 6,3 km
– Kisapostag 7 km

Fejér megye délkeleti részén, Dunaföldvártól északnyugatra található település


Távolsága Kulcs községtől: 25 km


Megközelíthető
M6 autópálya 83. kilométerénél lévő lehajtótól és a 6. sz. főútról Dunaföldvár felől
Reptér: nincs
Hajókikötő: nincs
Kerékpárút: van


A település rövid története
Daruszentmiklós 2002-ben vált önálló településsé, Kisszentmiklós és Daruhegy településrészekből, amelyek addig Előszállás nagyközséghez tartoztak. Előszállás neve 1537-ben bukkant fel, területén több ún. szállás is volt, melyeket a Fejér megyének ezen a részén élő kun népek alapítottak. Lakói főleg legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak, de halásztak, vadásztak is. Ezt a nomádokra jellemző életmódot a XVI. század elejéig űzték. Az előszállási uradalmi gazdálkodás 1823 táján kezdett különválni a zirci apátság többi birtokától, a lakosság száma 1920-ban megközelítette a 3500 főt, azonban nem zárt falvakban, hanem szórt településeken éltek. Megemlítik Hercegfalva, Előszállás puszta, Róbertvölgy, Kiskarácsony, Nagykarácsony, Ménesmajor, Előszállás, Daruhegy, Nagykarácsony-szõlõhegy településrészek nevét. A község területének régmúltjáról Daruszentmiklós vidéke, illetve a Mezőföld délkeleti része ősidők óta lakott terület volt. A régészeti leletek szerint az ókorban éltek itt a kelták, a rómaiak, majd néhány évtizedig a hunok is. A 8. században az Avar Birodalom központi területéhez tartozott nagyrészt avar lakossággal, melyet itt találtak a magyarok. Az Árpád-korban a vidék magyar fejedelmi szálláshely, azután pedig királyi birtok lett. Az itt kialakult Árpád-kori magyar falvakat a tatárjárás pusztította el 1242-ben. A tatárjárás után az elnéptelenedett alföldi tájakra és e területre is kunokat telepítettek. Itt alakították ki az egyik kunkapitányságot Hantos-szék központtal. IV. Béla király és utódai a kunoknak juttatott földbirtokért cserébe a kereszténység felvételét, falvak (szállások) építését valamint katonai szolgálatot követeltek. Egy 1417-ben kelt oklevél felsorolja az ide tartozó kun falvakat, szállásokat. Ezek egyebek között Előszállás, Karácsonyszállás, Perkáta és Újszállás , amely a Vásáros Boldogasszony tiszteletére felszentelt templommal is rendelkezett. A kunszállások lakói főleg legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak, de halásztak, vadásztak is. A mezőföldi kun népesség lassan betagozódott a magyar társadalomba, felvette a kereszténységet és átvette a földművelést, de a török időkig megőrizte viszonylagos önállóságát. A mohácsi vereség után a vidék a török hadak felvonulási útvonalába esett, majd 150 esztendeig török uralom alá került. A hadjáratok pusztításai és a többfelé adóztatás miatt Előszállás, Karácsonyszállás és Újszállás maradék lakói békésebb területekre, az ország nyugati megyéibe menekültek. Helyükre abban az időben rácok (szerbek) költöztek.

Daruhegy története:
A török kiűzése után, a XVIII. században az egykori kunkapitányság 42 ezer holdas területe már a ciszterci rend zirci apátságának a földbirtoka volt. Az uradalom itteni központját Előszálláson alakították ki, ám a területét sokáig csak bikanyájak legeltetésére használták. A földbirtokra annak megművelése céljából, az egykori Újszállás helyén található Újmajorba főleg német nemzetiségű jobbágyokat telepítettek és 1811-ben megalapították Herczegfalva – a mai Mezőfalva – községet. 1860-tól Előszállás és környéke is Herczegfalvához csatlakozott, ezután Herczegfalva a Zirci Apátság előszállási uradalmához tartozó településeknek (Előszállás, Nagykarácsonyszállás, Ménesmajor, Nagyvenyim és számos major) a közigazgatási központja lett. Daruhegy – Daruszentmiklós XIX. századi elődje – abban az időben egy külterületi lakott hely, amely a zirci apátság előszállási uradalmának területén, illetve Herczegfalva község határában feküdt. Korabeli lakóinak nagyobb része szegény, föld nélküli zsellérként közvetlenül nem függött az uradalomtól, ugyanakkor munkalehetőséget (napszám, vagy idénymunkát) elsősorban az uradalomtól remélhetett. Az uradalmi településeken élők csapatokba szerveződtek a nagyobb idénymunkák elvégzéséhez. Ilyen munka volt a kukoricakapálás, a cukorrépa egyelése valamint az aratás is. Az 1897. évi országos aratósztrájk idején a herczegfalvi és a daruhegyi aratók béremelést követelve letették a munkát. A sztrájkolók vezetője és szószólója Vörös István daruhegyi lakos volt. Követeléseiket nem teljesítették, ugyanakkor aratógépeket vásároltak és alföldi aratókat hoztak a sürgős munka elvégzésére. A XX. század első éveiben, a gyors népességnövekedés, a munkalehetőség csökkenése és a megélhetési nehézségek miatt erről a környékről is sokan kivándoroltak Amerikába. A daruhegyiek elégedetlensége 1922-ben bontakozott ki újra, melynek oka a részleges a szegényparasztok számára elégtelen földreform volt.

Daruszentmiklós megalakulása:
1927 októberében Herczegfalvától különvált Előszállás, a környező pusztákkal (Daruhegy, Ménesmajor, Kiskarácsony, Nagykarácsony és több major) egy községet alkotva, önállósult. Az összes lakosság ekkor 3680 fő volt. Előszállás önkormányzati képviselő-testületébe Daruhegyből egy tagot választottak. A XX. század közepére a falu és a Székesfehérvárra vezető, Fehérvári út között még két lakóterület alakult ki: Dánieltelep és Kisszentmiklós. A települések sajátosságaiból és az itt lakók évszázadok óta nehéz szociális helyzetéből adódóan az iskoláztatás hosszú ideig rendszertelen volt, csupán a XX. század első felétől valósult meg e pusztákon a kötelező népoktatás. 1913-ban adták át Daruhelyen az első osztatlan, egy tantermes iskolát. 1930-ban készült el a Dánieltelep máig is szép iskolaépülete, a „Klebelsberg-kúria”. 1960-ban mellette építették fel a „nagyiskolát”, amelyet az 1980-as évek elején bővítették és korszerűsítették. (Az épület 2012-ben megújult). A nyolcosztályos községi iskola Benedek Elek nevét vette fel és 2008-tól a mezőfalvi általános iskola tagintézményeként működött. A II. világháború és a földreform befejezése után Előszállás külső településeinek a lakosságnövekedése felgyorsult. Daruhegy népessége már 1946-ban meghaladta az 1200 főt. Az ott élők önálló község szervezését kezdeményezték. Céljuk több mint fél évszázad után végül megvalósult. Daruszentmiklós a 2002. évi önkormányzati választásokkal önálló településsé alakult. Az Előszállásból kivált község saját önkormányzati képviselő testületet és polgármestert választott. Az önálló Daruszentmiklós három kisebb településrészt foglal magába: Daruhegyet, Dánieltelepet és Kisszentmiklóst. A község napközi otthonos óvodával, nyolc osztályos általános iskolával, valamint önálló orvosi rendelővel és védőnői szolgálattal rendelkezik. Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal legfontosabb feladatai a helyi ügyek intézése és a meglévő közösségi intézmények működésének biztosítása. A Dunaújvárostól 23 km-re lévő településen többségben mezőgazdasággal, kereskedelemmel foglalkozó, valamint néhány szakipari tevékenységet folytató vállalkozás van. A falu határán átívelő M6 autópálya közvetlen kapcsolatot biztosít az ország távoli térségeivel. A község istentisztelet céljára készült épülettel nem rendelkezik, ezért az önkormányzata 2011. május 11-én úgy határozott, hogy támogatja Daruszentmiklóson egy – társadalmi közadakozásból és összefogásból elkészülő – ökumenikus templom megépítését.


Látnivalók, nevezetességek
Klebelsberg-kúria
Harangláb és keresztek


Rendezvények, hagyományok, szokások
Íjászverseny (Magyar Hagyományőrző Lovas Egylet)
Szentivánéji Mulatság (Falulánc Kulturális Szövetség)
Szüreti felvonulás és bál
Terménykiállítás (augusztus 20.) (Kertbarát Kör)
Falukarácsony


Alkotók, mesterséges, mesterek
Kertbarát Kör népdalköre
Hornok Gergely rockopera-szerző


Lakosság létszáma: 1600 fő


Önkormányzat címe, telefonszáma, e-mail címe
Polgármesteri Hivatal 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/d
tel.: 25/505-402
fax: 25/505-403
e-mail: jegyzo@daruszentmiklos.hu


Település hivatalos honlapja: http://www.daruszentmiklos.hu/